Občanské právo a právo nemovitostí

 • zpracování smluvních dokumentů pro převody nemovitostí
 • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • nájemní a podnájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce, problematika zvyšování nájemného
 • zřízení zástavního práva, zajištění pohledávek
 • sepis prohlášení vlastníka budovy, právní pomoc při založení a činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví, sousedské spory
 • sepisy a kontrola všech druhů smluv
 • zastupování v dědickém řízení
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • zastupování při řešení pojistných událostí
 • zastupování ve sporech o ochranu osobnosti


Rodinné právo

 • rozvod manželství (žádost o rozvod, zastupování v rozvodovém řízení)
 • společné jmění manželů (zúžení, rozšíření, vypořádání SJM)
 • zastupování v opatrovnickém řízení (výchova, výživa dětí, úprava styku rodiče s dítětem, omezení svéprávnosti)
 • problematika výživného na děti či rozvedeného manžela/manželku


Obchodní právo

 • právo obchodních společností (zakládání obchodních společností a družstev, zvyšování a snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů, převody akcií, včetně zastoupení před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem)
 • závazkové vztahy (sepis smluv, právní rozbory, vypracování a revize vzorových smluv)
 • směnečné právo
 • právo nekalé soutěže


Pracovní právo

 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • rozvázání pracovního poměru (výpovědi, dohody o ukončení pracovního poměru, okamžité zrušení)
 • spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru, nevyplacenou mzdu a náhradu mzdy
 • náhrada škody (pracovní úraz, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem/zaměstnancem)
 • zpracování interních předpisů zaměstnavatele (pracovní řád apod.)


Správní právo

 • zastupování před orgány státní správy
 • přestupky, jiné správní delikty
 • územní, stavební a kolaudační řízení
 • živnostenské právo


Exekuční řízení a insolvence

 • správa pohledávek včetně zajištění vymáhání v exekučním a insolvenčním řízení
 • sepis exekučního návrhu a zastupování v exekučním řízení věřitelů i dlužníků
 • povolení oddlužení
 • insolvenční návrh za věřitele i úpadce
 • přihláška do insolvenčního řízení
 • incidenční žaloby a zastoupení v soudním řízení
 • excindační (vylučovací) žaloby a zastoupení v soudním řízení